پرستار فردی است با تحصیلات دانشگاهی دررشته پرستاری در مقاطع کاردانی (که از سال 1366 دوره آن منحل شد ) کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای  تخصصی (PhD )  .

گروه پرستاری یکی از گروه های عمده در تیم بهداشتی-درمانی می باشد که خدمات آنها بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار است. وظیفه  حرفه پرستاری  ارائه خدمات تخصصی سلامتی است که همگام با سایر حرف پزشکی در سه حیطه پیشگیری، درمان و بازتوانی  فرد  گروه، خانواده و جامعه  تعهد و مسئولیت دارد و خدمات بهداشتی، درمانی خود را در راه استقرار حیات، مراقبت و تامین سلامت جامعه به همه افرادجامعه (کودکان، جوانان، بالغین و سالمندان) ارائه می دهد. پرستار می تواند با توجه به شرح وظایف خود در سطوح مختلف تحصیلی خدمات زیر را ارائه دهد:

ü         آموزش بهداشت و همکاری با گروه بهداشت در طرح، برنامه ریزی وپ یشگیری از بیماری ها به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه

ü         طرح، برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماران

ü         سرپرستی و ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط گروه پرستاری و شناسائی و بررسی مشکلات خدمات پرستاری و کمک در حل آنها

ü         ایجاد هماهنگی در تقسیم فعالیت های پرستاری با توجه به تجربیات و معلومات هر یک از اعضای گروه پرستاری

ü         مشاوره و راهنمائی و برقراری ارتباط با مددجویان و بیماران و خانواده آنها به منظور درک نیازهایشان و کمک به رفع مشکلات بهداشتی، درمانی آنها باهمکاری سایر کارکنان واعضای گروه پزشکی

ü         قبول مسئولیت درامر سازماندهی ومدیریت مراکز بهداشتی،درمانی

ü         جلب همکاری فرد و خانواده در گروه های روستائی و شهری در پیشگیری و حل مشکلات بهداشتی، درمانی باتوجه به دانش و آگاهی های عمومی .

ü         آموزش و سرپرستی دانشجویان پرستاری

ü         ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های عمومی، اورژانس و بخش های ویژه  ( icu-ccu- - nicu و...... )

ü         ارائه خدمات مشاوره ای و مراقبتی از طریق مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل